Pás
ing. Vladimír Říha Stavebník

Vedení realizace staveb

ObrázekV rámci vedení realizace staveb nabízím funkci stavbyvedoucího nebo funkci stavebního dozoru u stavby, kterou stavebník provádí svépomocí. Realizaci stavby pro stavebníka mohu zajistit i dodavatelsky v rámci živnosti "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" jako stavební podnikatel, kdy zabezpečím odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (viz § 160 stavebního zákona č.183/2006 Sb). Jedná se např. o stavby pro bydlení (rodinné domy) a rekreaci nad 150 m2 zastavěné plochy, které dle stavebního zákona může provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel. Při této činnosti rozdělím stavbu na jednotlivé etapy a provádím koordinaci jednotlivých stavebních prací a dodávek. Jedná se o nejprůhlednější a nejlevnější způsob výstavby pro stavebníka. Stavebník si sám může v rámci dílčích výběrových řízeních podle ceny, záruk, referencí apod. v dílčích etapách na stavbě smluvit jednotlivé profese nebo specializované firmy na jednotlivé činnosti a práce. Uzavírá samostatné smlouvy o dílo s příslušnými subjekty a to vše vykonává v úzké spolupráci a součinností s moji poradenskou a koordinační činností. Jak ukazuje stále větší zájem zákazníků do budoucna bude nabývat vedení staveb na větším významu i pro drobné stavebníky rodinných domů a ne jen pro velké investorské a developerské celky. V závislosti na možnostech a přáních zákazníka doporučím optimální způsob organizace provádění stavby. Od toho se posléze odvine i rozsah mnou vykonávaných činností.

Autorský dozor

  • vykonávám nad vlastními dodanými projekty v rozsahu a s kompetencemi individuálně ujednanými dle požadavků investora. Obecně lze říci, že spočívá v kontrole souladu PD s vlastním prováděním stavby.

Technický dozor investora (TDI)

  • vykonávám nad mnou dodanými projekty i ostatními projekty opět v rozsahu a s kompetencemi individuálně ujednanými dle požadavků investora. Ve zkratce je možné rozdělit tuto činnost do tří okruhů:
  1. technický dohled - zodpovídá za správné technické provedení stavby nejen investorovi, ale i veřejnoprávním orgánům, dodržování časového harmonogramu postupu výstavby a technologické kázně.
  2. finanční dohled - kontrola čerpání nákladů stavby, kontrola rozestavěnosti v závislosti na čerpání finančních prostředků, dohled nad dodržováním rozpočtu.
  3. právní dohled - vedení stavebního deníku (jediný právní doklad o průběhu stavby), kontrola provádění revizí, zkoušek, shromažďování dokumentů a příprava podkladů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu. Zastupování investora při jednání s veřejnoprávními orgány a správci sítí.

Podrobný rozsah činnosti technického dozoru investora pro velké investiční stavby je uveden v kapitole Technický dozor investora.

Reference


TOPlist
Filmový pás
Filmový pás
Filmový pás
Pás