Pás
ing. Vladimír Říha Stavebník

Technický dozor investora (stavební dozor)

ObrázekSpecializuji se na zajištění a provádění technického dozoru investora. Technický dozor investora vykovávám od malých staveb charakteru rodinných domů až po rozsáhlé investice občanských a průmyslových staveb. Tuto činnost chápu jako širší, vzájemnou spolupráci mezi investorem a moji firmou s cílem připravit a zajistit realizaci a dokončení stavby v dohodnutém čase, za dohodnuté finanční náklady a v odpovídající kvalitě. Stávám se tedy Vaším zástupcem v odborných otázkách realizace stavby.

Proč stavební dozor?

Cílem každého stavebníka je postavit stavbu za nejnižší náklady, co nejrychleji a v nejvyšší kvalitě. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že náklady vynaložené na stavební dozor se investorovi minimálně vrátí:

 1. v dodržení kvality díla
 2. v ušetřených nákladech stavby
 3. v klidnějším spánku (stres přenesete na stavební dozor, který hájí vaše zájmy a snaží se udržet vztah investor – zhotovitel v mezích profesionality a vzájemné úcty.

Výkon technického dozoru investora obsahuje především:

 • odevzdání staveniště a stávajících inženýrských sítí zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku
 • dodržování podmínek stavebního povolení, popř. opatření orgánu stavebního dohledu po dobu realizace stavby
 • dodržování postupu stavby dle projektové dokumentace zpracované pro stavební povolení, popřípadě pro provedení stavby, v souladu s právními předpisy, platnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy a uzavřenou smlouvou o dílo
 • v případě potřeby požadování systematického doplňování a dopracování projektové dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených častí stavby
 • seznamování investora předem s veškerými změnami a doplňky dokumentace, jejichž potřeba v průběhu stavby nastane
 • svolávání a účast na všech stanovených kontrolních dnech na stavbě
 • projednání dodatků a změn projektu, ověření správnosti všech návrhů zhotovitele na změnu ceny a termínů
 • provádění kontroly věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, předkládaných zhotovitelem, jejich soulad s uzavřenou smlouvou o dílo a tyto předkládat investorovi k likvidaci
 • provádění kontrol těch části prací a dodávek, které budou v dalším postupu zakryté a stanou se nepřístupnými a to formou záznamu do stavebního deníku, ev. pořízeni protokolu
 • koordinaci práce a dodávek přímých dodavatelů
 • koordinaci stavební připravenosti pro subdodavatele k jejich navazujícím činnostem
 • provádění kontroly dodržovaní technologických lhůt při provádění prací zhotovitelem
 • spolupráci s projektantem popř. jeho autorským dozorem a s zhotovitelem při zajišťování souladu dodávek s projektem či při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu
 • sledování, jestli zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, certifikát, prohlášení o shodě apod.)
 • sledování a kontrolu vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách, vyjadřovat se k zápisům zhotovitele
 • provádění kontroly postupu prací zhotovitele podle časového plánu stavby a ustanoveními smlouvy a upozorňování zhotovitele i informování investora na nedodržení termínů a návrhu na řešení vzniklých prodlev včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli
 • provádění průběžných zápisů ve stavebním deníku o okolnostech majících význam pro způsob provádění stavby a kontrolování vedení stavebního deníku v souladu se stavební zákonem a prováděcí vyhláškou
 • příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí
 • provedení soupisu vad a případných nedodělků a kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebíraní v dohodnutých termínech
 • účast při kolaudačním řízení
 • provedení kontroly včasného vyklizení staveniště zhotovitelem
 • spolupráce při zajištění geodetického zaměření dokončené stavby digitální formou
 • kontrola případného průběhu zkušebního provozu, provedení soupisu všech nedostatků a kontrola jejich odstranění
 • spolupráce při vypracování závěrečné zprávy o průběhu a výsledcích příp. zkušebního provozu

Reference


TOPlist
Filmový pás
Filmový pás
Filmový pás
Pás